گفتگو ها

گفتگو با تلوزیون چنل وان

 

Interview with Arte TV channel گفتگو با کانال تلوزیونی آرته در فرانسه

Reading poem and Interview in Oslo litterature festival شعرخوانی و گفتگو در جشنواره ادبیات اسلو همراه با مترجم کتاب کودزیلا در حاشیه ی تاریخ